HAKIKAT CINTA MENURUT ISLAM


Cinta itu laksana pohon di dalam hati. Akarnya adalah ketundukan kepada kekasih yang dicintai, dahannya adalah mengetahuinya, rantingnya adalah ketakutan kepadanya, daun-daunnya adalah malu kepadanya, buahnnya adalah ketaatan kepadanya dan air yang menghidupinya adalah menyebut namanya. Jika di dalam cinta ada satu bahagian yang kosong berarti cinta itu berkurang. Apabila Allah s.w.t. cinta kepada kita maka seluruh makhluk di langit dan di bumi akan mencintainya bertepatan dengan hadith dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: “Jika Allah s.w.t. mencintai seseorang hamba, maka Jibril berseru, “Sesungguhnya Allah s.w.t. mencintai Fulan, maka cintailah dia!” Maka para penghuni langit mencintainya, kemudian dijadikan orang-orang yang menyambutnya di muka bumi.” [Riwayat Bukhari dan Muslim] Dalam Sunan Abu Daud dari hadith Abu Dzar r.a., dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah s.w.t. dan membenci kerana Allah s.w.t.” Imam Ahmad berkata: “Kami diberitahu oleh Isma’il bin Yunus, dari Al-Hassan r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Demi Allah, Allah s.w.t. tidak akan mengazab kekasih-Nya, tetapi Dia telah mengujinya di dunia.” Bagaimanakah yang dikatakan hakikat cinta itu? Banyak mengingati pada yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya. Apabila seseorang itu mencintai sesuatu atau seseorang, maka sudah tentu beliau kan sentiasa mengingatinya di hati atau menyebutnya dengan lidah. Oleh yang demikian, Allah s.w.t. memerintahkan hamba-hamba-Nya sgsr mengingati-Nya dalam apa keadaan sekalipun sebagaiman yang difirmankan oleh Allah s.w.t.: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan (musuh) maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya, dan sebutlah serta ingatilah Allah (dengan doa) banyak-banyak, supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan).” [Al-Anfaal:45] Tunduk pada perintah orang yang dicintainya dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini, orang yang mencintai itu ada tiga macam: 1. Orang yang mempunyai keinginan tertentu dari orang yang dicintainya. 2. Orang yang berkeinginan terhadap orang yang dicintainya. 3. Orang yang berkeinginan seperti keinginan orang yang dicintainya. Inilah yang merupakan tingkatan zuhud yang paling tinggi kerana dia mampu menghindari setiap keinginan yang bertentangan dengan orang yang dicintainya. Firman Allah s.w.t.: “Katakanlah (Wahai Muhammad): “Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” [A’li Imran:31] Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Rasul s.a.w. bersabda: “Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang-orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud daripada dunia) untuk mendapat simpati orang ramai, dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. Pada hal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat). Allah s.w.t. berfirman kepada mereka: Apakah kamu tertipu dengan kelembutanKu? Apakah kamu terlampau berani berbohong kepadaKu? Demi KebesaranKu, Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri sehingga orang ‘alim (cendikiawan) pun akan menjadi bingung (dengan sebab tekanan fitnah itu)” [Riwayat At-Tirmidzi] Ibnu Abbas berkata: Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak meredhai kemungkaran yang berlaku di tengah-tengah mereka. Apabila mereka mengakui kemungkaran itu, maka azab Allah akan menimpa mereka semua, baik yang melakukannya mahupun orang-orang yang baik. Umar Ibn Abdul Aziz berkata: Bahawa sesungguhnya Allah tidak mengazab orang ramai dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh orang-oeang perseorangan. Tetapi kalau maksiat dilakukan terang-terangan sedangkan mereka (orang ramai) tidak mengingatkan, maka keseluruhan kaum itu berhak mendapat seksa. “Sesungguhnya Allah telah memfardhukan pelbagai perkara wajib, maka janganlah kamu mengabaikannya, dan telah menetapkan had bagi beberapa keharusan, maka janganlah kamu melewatinya, dan juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencerobihinya, dan juga telah mendiamkan hukum bagi sesuatu perkara, sebagai rahmat kemudahan buat kamu dan bukan kerana terlupa, maka janganlah kamu menyusahkan dirimu dengan mencari hukumannya”( Riwayat Ad-Dar Qutni, ; Ad-Dar Qutni : Sohih, An-Nawawi : Hasan ) Mencintai tempat dan rumah sang kekasih. Di sinilah letaknya rahsia seseorang yang menggantungkan hatinya untuk sentiasa rindu dan cinta kepada Ka’abah dan Baitulahhilharam serta masjid-masjid sehinggakan dia rela berkorban harta dan meninggalkan orang tersayang serta kampung halamannya demi untuk meneruskan perjalanan menuju ke tempat yang paling dicintainya. Perjalanan yang berat pun akan terasa ringan dan menyenangkan. Bukannya seperti kebanyakan daripada manusia zaman ini yang lebih cintakan harta benda daripada apa yang sepatutnya mereka cintai. Daripada Tsauban r.a berkata: Rasul s.a.w. bersabda: “Hampir tiba suatu masa dimana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya: Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi s.a.w. menjawab: Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama nuih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerund terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit “wahan”. Seorang sahabat bertanya: Apakah “wahan” itu hai Rasul s.a.w? Nabi s.a.w. menjawab: Cinta dunia dan takut mati” [Riwayat Abu Daud] Mencintai apa yang dicintai sang kekasih. Dengan mematuhi segala perintah Allah s.w.t. serta mengamalkan sunnah Rasulullah s.a.w. “Wahai orang-orang yang beriman! masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata” [Al-Baqarah:208] Berkorban untuk mendapatkan keredhaan sang kekasih Keimanan seseorang muslim itu akan lengkap sekiranya dia mencintai Rasulullah s.a.w. dengan hakikat cinta yang sebenar. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak beriman seorang daripada kalian sehingga aku menjadi orang yang lebih dicintainya daripada (cintanya kepada) anak dan bapanya serta sekelian manusia” [Riwayat Asy-Syaikhany, An-Nasaai, Ibnu Majah dan Ahmad] Barangsiapa yang lebih mementingkan orang yang dicintai, maka beliau sanggup berkorban nyawa sekalipun demi untuk membuktikan kecintaannya itu kepada sang kekasih yang dicintainya. Oleh yang demikian, kedudukan iman seseorang masih belum dianggap mantap kecuali menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai orang yang paling mereka cintai, lebih besar dari cinta kepada diri mereka sendiri apalagi cinta kepada anak dan seterusnya keluarga dan harta benda. Firman Allah s.w.t.: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri[1200] dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik[1201] kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)” [1200] Maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. [1201] yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. [Al-Ahzab:6] Cemburu kepada yang dicintai. Orang yang mencintai Allah s.w.t. dan Rasul-Nya sentiasa cemburu hatinya apabila hak-hak Allah s.w.t. dan Rasul-Nya dilanggar dan diabaikan. Dari kecemburuan inilah timbulnya pelaksanaan amal makruf dan nahi mungkar. Oleh kerana itulah, Allah s.w.t. menjadikan jihad sebagai tanda cinta kepada-Nya. Firman Allah s.w.t.: ”Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui” [Al-Maaidah:54] Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah. ”Hai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara” [Al-Ahzab:1-3] ”Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu[106] mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)” [106] yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang menyembah selain Allah. [Al-Baqarah:165] “Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? padahal – kepada orang-orang yang penuh keyakinan – tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih pada daripada Allah” [Al-Maaidah:50] “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)” [Al-Baqarah:188] Daripada Abu Hurairah r.a. katanya: aku mendengar Rasul s.a.w. bersabda: “Umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya: Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi s.a.w. menjawab: Penyakit-penyakit itu ialah (1) terlalu banyak seronok (2) terlalu mewah (3) menghimpun harta sebanyak mungkin (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia (5) saling memarahi (6) hasut-menghasut sehingga jadi zalim menzalimi” [Riwayat Al-Hakim]

[Dipetik dari buku Cinta dan Rindu oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah / Al-Hikam oleh Syeikh Ibn Ata’illah Al-Sakandari]

Iklan

86 responses to this post.

 1. assalamualaikum
  artikelnya bagus yaaaa…….boleh dooong saya di ajari buatnya
  waalaikumsalam

  Balas

 2. ass…
  hem….copy2 sdikit yaw..

  Balas

 3. Posted by choaiyah on Juli 3, 2010 at 11:37 am

  bagus…………boleh ana kutip artikelnya……???

  Balas

 4. Posted by hida on Juli 17, 2010 at 9:39 am

  Assalam…artikelnya bagus dan bermanfaat,,perkenankan saya utuk mengcopynya yaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,syukron qoblahu

  Balas

 5. Posted by tity on Agustus 13, 2010 at 8:13 pm

  ass,,,,
  artikel’y bagus sekali,,bolehkan diajarin buatt’y,,,
  bolehh kutip sdikit ga,,biar bsa di ingat truz,,,

  thx

  Balas

 6. Posted by Nenk on Agustus 29, 2010 at 3:46 pm

  asslm.., artikelx sangt mmbntu dan sya bsa mngetahui pa yg sya tdk ktahui!!

  Balas

  • wa’alaikumsalam…..alhamdulillah, semoga bermanfaat utk qt semua terutama saya yg masih minim ilmu…terima kasih saudaraku atas kunjungan ke blog ini

   Balas

 7. Posted by anna on Agustus 29, 2010 at 5:00 pm

  ass,,
  wah artkl.na bgt sy blh mengcopi.na kan,,

  Balas

 8. Posted by wahyu on September 27, 2010 at 11:22 am

  Assalamu’alaikum
  boleh saya kutip ya…
  bagus bgt

  Balas

 9. Posted by irfan on Oktober 20, 2010 at 11:33 pm

  Assalamu’alaikum . . .
  wah . . . Artikel’x bagus yah. . . bisa menjadi perenungan jiwa. .

  Balas

 10. Posted by ambar on November 22, 2010 at 3:59 pm

  I Like IT

  Balas

 11. km bisa membuat artikel Q psti bisa sprti km

  Balas

 12. artikel di blog saya lbh byk copas…InsyaALLAH qt bs membuat tulisan dlm bentuk lain..Terima kasih kunjungannya

  Balas

 13. Posted by ADIT KEBUMEN on Januari 9, 2011 at 9:58 pm

  CINTA MENURUT ISLAM SEPERTI INI YANG AKU BUTUHKAN ….. SANGAT BAGUS….

  MINTA IZIN UNTUK MENGOPY YA MBA…

  Balas

 14. Posted by mawar putih ainun on Januari 24, 2011 at 8:42 am

  assalamualaikum wr.wb.
  syukran y sdh berbagi,insya Allah bermanfaat..
  ijin share dan mengutip artikel y ukhti.. ^_^

  Balas

 15. Posted by Jahe Merah on Januari 27, 2011 at 8:55 pm

  Assalamualaikum. Subhanallah. Izin buat share ya ukh.

  Balas

 16. Posted by khansa on Januari 28, 2011 at 7:48 am

  assalamualaikum,,, artikelnya bagus … boleh dicopy ya…

  Balas

 17. Posted by Tuan Muda Konikio on Januari 31, 2011 at 12:45 am

  Subhanallah….

  Balas

 18. Segala Puji bagi ALLAH….trima kasih dah berkunjung ke blog ini

  Balas

 19. Posted by Afri on Maret 23, 2011 at 7:26 pm

  wah keren tuh pembahasan cintanya….
  ijin ngopi ya….

  Balas

 20. Posted by ICAN on April 2, 2011 at 2:12 pm

  WAH ARTIKELNYA BAGUS BANGET NIE TAPI BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN GA YA KALAU SEANDAINYA ADA KEKELIRUAN DI DALAM PENULISANYA.

  Balas

 21. Posted by Mikar Akfil on April 8, 2011 at 6:11 pm

  assalamu’alaikum

  sungguh indah…
  izin kopi y ukh….

  Balas

 22. ukti izin baca yach …….
  trimkasih udah mau berbagi ilmu……….. salam persahabtan ukti….

  Balas

 23. Posted by roedy sutan mudo on Mei 4, 2011 at 3:57 am

  assalmu’allaiku.wr.wb
  mmmhh….
  bagus bangt kutipan nya
  semoga bermanfaat bagi ku…
  Amiien
  ^_^

  Balas

 24. Posted by andi setiawan on Mei 11, 2011 at 10:40 pm

  bnyk orang trutma remaja yg tdk mngtahui hakikat cinta yg sesungguhnya.trim’s ats artikel’y.

  Balas

 25. Posted by Alif fiyanto on Mei 24, 2011 at 3:55 pm

  Ass… maksih… semua pengetahuannya…
  soalnya aku lagi di gelayuti kata “CINTA”… 🙂

  Balas

 26. terima kasih juga udah berkunjung ke blog saya…smoga cintanya diridhoi ALLAH..Amin

  Balas

 27. Posted by Ramadhan on Juli 26, 2011 at 10:15 am

  Assalamu’alaikum Wr. Wr.
  artikelnya sangat brmanfa’at buat saya. Apalagi saya yg baru anak muda gini jdinya saya dpat mngetahui tntang arti cinta mnurut ISLAM.. Skli lge mksih ya..

  Assamu’alaikum..

  Balas

 28. Posted by anak alim on Agustus 12, 2011 at 3:07 pm

  AKU idzin copy ya ukh…

  Balas

 29. Posted by anak alim on Agustus 12, 2011 at 3:08 pm

  AKU idzin copy ya ukh…syukron jiddan…

  Balas

 30. Posted by adin on September 3, 2011 at 10:54 am

  bleh nanya??? pa yg prtma kita harus cintai allah pa ibu?????

  Balas

 31. Posted by Ikhsan subhan on September 12, 2011 at 12:08 pm

  Ass. . .
  Apa boleh mencintai wanita sebelum menjadi istri ,?

  Balas

  • Cinta itu kodrati akhi….qt berhak mecintai siapa saja, karena cinta itu karunia dr ALLAH asalkan qt bisa menjaga cinta dari nafsu..spt yg akhi tanyakan, akhi berhak mencintai wanita yg akhi sukai tapi alangkah lebih baiknya jika cinta akhi itu dibingkai dalam ikatan yg halal yaitu pernikahan tapi jika akhi blm sanggup/berani maka lbh baik akhi alihkan rasa cinta akhi ke orang yg halal spt keluarga atw yg lebih tinggi lagi cinta kepada ALLAH…

   Balas

 32. Posted by Ikhsan subhan on September 28, 2011 at 2:11 pm

  Trma ksh. .
  Tp saya tdk bs melupakan’a,b’bagai cra tlah saya lakukan. !

  Balas

 33. Posted by tanjung fitrainy on Oktober 3, 2011 at 2:41 pm

  Q juga mau d ajari pacaran dalam agama islam ya,…..
  krn bnyak q lihat orang2 mengartikan pacaran tu salah….

  Balas

 34. yang bikin cwe apa cowo?

  Balas

 35. yang bikin cwe apa cwo?

  Balas

  • memangnya knp ukhti ? saya hanya berharap smoga tulisan2 yg ada di blog ini bermanfaat utk saya dan juga temen2 yg udah berkunjung…terima kasih juga atas kunjungannya yaa…

   Balas

 36. sangat bagus ,,

  Balas

 37. terima kasih…moga bermanfaat ukhti…

  Balas

 38. Posted by anwar on Oktober 16, 2011 at 10:13 am

  gimana ya biar bisa bkin artikel islamy kya’ g2?
  padahal saya udah mondok nie…!

  Balas

  • Wah…kalo pernah mondok pasti bisa buat artikel tuh, kan banyak materi2 yg didapat dr pondok n itu bisa dibuat artikel…atw pengalaman2 yg bs jadi pembelajaran jg bs tuh…ana jd pengin baca artikel2 anta nih…ditunggu yaa….
   Makasih koment n kunjungannya…

   Balas

 39. Posted by wakhid bikantoro seputro on Desember 19, 2011 at 11:34 am

  assalamu’alaikum wr.wb
  bagus artikelnya, bila ada artikel tentang kehidupan Remaja sekarang menurut pandangan Islam bisa di tambahkan……..

  Balas

 40. bericara masalah kecintaan,,, rasa cinta memang sulit di piih mana yang perlu di prioritaskan,tentunya dalam hal ini sebagai makhluk beriman kita memilih cinta kpd alloh sebagai cinta pertama kita, akan tetapi mengubah paradigam kita ttg cint itu sendiri seolah yang terlibat itu hany untuk calon istri kita, sering kita tertipu dg skap kita, ita mencintai karena alloh, akan tetapi yang nampak itu adalah cinta hanya untuk sang pacar/caon istri, akan tetapi pada hati yg terdalam berkata lain, allohlah yang lebih pantas kita jadikan cinta pertama, tetapi itu semua seolah komplikasi dalam kehidupan nyata kita, nah bagaimana tuh mbk trik untuk menjaga kecintaan yang hakiki yang sejalan dengan cinta kpad alloh dg cinta kpad pasangan.

  Balas

 41. Assalamualaiku… salam kenal ya.. terima kasih artikelnya, bagus sekali.

  Balas

 42. .,assalamu’alaikum,,
  aq suka sma artikel.nya,
  minta ijin buwat ngopy ia,
  .syukron,
  wassalamu’alaikum.

  Balas

 43. Posted by mohamad drajat on Februari 23, 2012 at 8:55 pm

  subahannallah bgus bnget…
  anti ap ane bleh mengcopy artikel anti…

  Balas

 44. Posted by Imron Habib on Mei 9, 2012 at 3:54 pm

  Subhanallah,ini seharusnya diajarkan pada anak muda jaman sekarang.Kalau boleh,saya copy untuk dijadikan bahan referensi tausiyah ya.Terima kasih

  Balas

 45. Posted by ahmad on Juni 4, 2012 at 11:21 am

  Salam. syukran ilmunya.. ane jadi tersentuh…

  Balas

 46. askum Ukti, tulislah sllu artikel2 sprti diats sbg prenungn & siraman rohani agr qt sllu sdr dlm hidup dialam Fanah ni.

  Balas

 47. Assallamu allaikum…
  Mhon izin copy ke postingan ane..
  Mksh..

  Balas

 48. Assalamu;alaikun saudariku, artikelnya sangat bagus boleh saya share di fb dan blog saya…!

  Balas

 49. assalamualaikum, boleh ijin share artikelnya di blog saya nanti saya beri sumbernya juga

  Balas

 50. assalamualaikum.. maaf lancang telah share ke semua social media saya, saya cuma ingin menyebarkan kesemua orang, bahwa cinta yg sesungguhnya adalah cinta kepada Sang Pencipta (ALLAH) dan cinta kepada Muhammad SAW

  Balas

 51. Posted by ahwas azwir on September 24, 2014 at 2:58 am

  saya suke ini,boleh saye nak copy

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: